صالح شمس، خواننده خوش صدای نابینا در رستوران حاج محسن